Avfallshantering av gamla elektriska och elektroniska apparater

I enlighet med el- och elektroniklagen vill vi informera dig om följande:


Den överkorsade soptunnan anger att du måste kassera den gamla enheten separat från osorterat kommunalt avfall - särskilt hushållsavfall.
Privata slutanvändare måste separera använda batterier, ackumulatorer som inte är inneslutna av enheten och lampor som kan tas bort från den gamla enheten utan att förstöra dem från den gamla enheten innan de lämnas till en insamlingsplats. På så sätt bidrar alla till ett hållbart och professionellt omhändertagande.

Privata hushåll kan sälja gammal elektrisk och elektronisk utrustning kostnadsfritt från distributörer med en försäljningsyta för elektrisk och elektronisk utrustning på minst 400 kvadratmeter samt livsmedelsdistributörer med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som erbjuder el. och elektronisk utrustning flera gånger per kalenderår eller permanent och på marknaden ge, avkastning. Vid överlämnande av en ny elektrisk eller elektronisk anordning till en slutanvändare ska distributören kostnadsfritt ta tillbaka slutanvändarens gamla anordning av samma typ av anordning, som i huvudsak fyller samma funktioner som den nya apparaten, på plats för leverans eller i omedelbar närhet. Även utan att köpa en elektrisk eller elektronisk anordning måste dessa distributörer, på begäran av slutanvändaren, ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ av anordning, som inte är större än 25 centimeter i någon yttre dimension, gratis i en butik eller i dess omedelbara närhet. Vid försäljning med hjälp av distanskommunikation omfattar distributörens försäljningsområden alla lager- och fraktområden.

Så om du köper en ny elektrisk och elektronisk enhet av oss kan du också lämna tillbaka en gammal enhet till oss utan kostnad. Observera att den måste vara av samma typ av enhet och i huvudsak fylla samma funktioner som den gamla enheten. Även om du inte köper en ny elektrisk och elektronisk enhet av oss kan du lämna tillbaka en gammal enhet till oss. Förutsättningen är att den inte är större än 25 centimeter i något yttre mått. Observera att vi endast tar tillbaka tre gamla enheter per enhetstyp.

Om du vill använda dig av dessa alternativ har vi ett ansvarsfullt kontor hos oss, MAG-Eubama GmbH & Co. KG, Saline 14, 78628 Rottweil, Tyskland. Du kan lämna in den gamla enheten som nämns ovan till oss personligen under våra öppettider, eller skicka den till oss per post (avlämning på plats eller postad). Observera vid transport att om godset är farligt gods eller komponenter i farligt gods bör det packas/skyddas därefter.

Andra användare än privata hushåll kan lämna tillbaka gamla enheter till oss, MAG-Eubama GmbH & Co. KG, Saline 14, 78628 Rottweil, Tyskland, som nämnts ovan. Vi kasserar de gamla enheterna. Men vi står bara för kostnaderna för bortskaffandet om det är en icke-historisk gammal anordning.”